Skade på bier ved slått/knusing av kløvereng i økologisk drift

En bekymret birøkter har tatt kontakt med Norges Birøkterlag angående skader på bier ved slått eller knusing av kløvereng i økologisk drift.
"Dersom slåtten/knusingen foregår etter at blomstringen har begynt, og under godt vær, vil de bier, humler og andre ønskede pollinerende insekter som er i kløveren antageligvis i stor grad bli knust/most med kløveren" skriver den bekymrede birøkteren. Norges Birøkterlag har tatt opp problemet med Debio og Mattilsynet, og svarene kan du lese hvis du trykker på les mer knappen.

Debio svarer at de er kjent med at det er visse utfordringer knyttet til bihold i områder hvor kløveren slås hyppig, men har ikke kunnet finne hjemler i regelverket som regulerer dette. Debio vil derfor oppfordre den enkelte birøkter til å gå i dialog med gårdbrukere i det området biene trekker for å finne gode løsninger.
 
Fra Mattilsynet får vi svar at de vurderer saken slik at det ikke er hjemmel i regelverket til å innføre restriksjoner ved slått/knusing av kløvereng for å hindre tap av insekter/bier. Mattilsynet ser det som vanskelig å kunne påvirke regelverket i denne retningen, ettersom det vil pålegge andre produsenter i driften. Mattilsynet vil derfor oppfordre den enkelte birøkter til å ha dialog med gårdbrukere i det området biene trekker, for å kunne komme fram til gode løsninger.
 
Hvis du vil lese mer om bier og slått? I "Bee World" 83 (3) s 109-118 i 2002 ble artikkelen "Honey bee losses during mowing of flowering fields" publisert. Den samme artikkelen ble oversatt til dansk og utgitt i "Tidsskrift for Biavl" nr 3 i 2003 under navnet "Pas på bierne".

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs