Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Årets første nyhetsbrev fra Studieforbundet natur og miljø er ute. Les om størrelsen på årets tilskuddssats, bruk av skolerom i forbindelse med kurs, fylkesavdelingenes årsmøter og årets landskonferanse.

Fortsatt 100 kroner pr kurstime

Studieforbundet opprettholder også i 2013 tilskuddssatsen på kr 100 pr time med planlagt opplæring etter en på forhånd godkjent studieplan, men understreker at styret kan endre denne i løpet av året hvis nødvendig for å holde seg innenfor den økonomiske rammen Studieforbundet disponerer. Kursaktiviteten har økt med 10% i løpet av 2012 og passerer 55.000 timer som er ny rekord!
Hvordan følger vi loven?

Studieforbundets kursaktivitet skal drives på grunnlag av overordnete mål i §4 i Voksenopplæringsloven. Stikkord som «grønne verdier», «meningsfull fritid» og «bærekraftig utvikling» står sentralt for N&M. Vi vil nå ha en gjennomgang/analyse av kursvirksomheten vår, interne kompetanseressurser og organisering sett i lys av de overordnete målene. Hvordan sammenfaller N&Ms plandokumenter med de overordnete målene og hvordan fordeles arbeidsoppgavene mellom N&M og medlemsorganisasjonene for å nå disse målene? I denne forbindelse har styret etablert et prosjekt med Odd Erik Randen som leder. Odd Erik som er fast ansatt i en deltidsstilling som studiekonsulent, vil i prosjektperioden arbeide full tid. Hans økte lønnskostnader dekkes av prosjektet som har fått 70.000 kroner i støtte fra Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
Vi må bruke skolerommet bedre

I Aftenposten 5. januar skriver Lotte Sandberg om behovet for å utnytte skolerommet bedre. VOFO ser det samme behovet, og spør om vi kan lære av finnene. Les mer på bloggen VOFO mener.
Jegerprøven

Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og nå en elektronisk jegerprøveeksamen. Det obligatoriske kurset skal være på 30 timer og undervisningen skal fordeles over 9 dager. Det skal tilbys undervisning på alle 9 samlingene, men kandidatene kan velge å ta samling 4, 5 og 8 som selvstudium. Det er viktig at det er kandidatene selv som står fritt til å velge om de ønsker undervisning eller selvstudium/e-læring på disse samlingene. Det godtas ikke fravær på samlinger utover de tre samlingene som foreligger som e-læring, understreker Direktoratet for naturforvaltning.
Jordbruksforhandlingene 2013

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har også i år laget et studiehefte for årets jordbruksforhandlinger. Innspill til forhandlingene må være NBS i hende innen 1. mars. Studieplanen er godkjent av Studieforbundet for inntil 16 timer.
Årsmøter i fylkesavdelingene

Fylkesavdelingene skal innen 15. mars ha avholdt sine årsmøter. Fylkesårsmøtet består av representanter fra medlemsorganisasjonene som har virksomhet innenfor fylket. Årsmøtet velger medlemmer til fylkesstyret, behandler årsmelding og regnskap og vedtar planer og budsjett for kommende år. Dato for fylkesårsmøtene kunngjøres fortløpende på Studieforbundets nettside.
Landskonferanse 19-21. april

Årets Landskonferanse for Studieforbundet arrangeres helgen 19-21. april på Best Western Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene vil bli invitert til å melde på sine representanter så snart programmet er klart.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs