Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø

I NM-nytt nr 2 kan du lese om tilskudd for kurs i 2016, endringer i rutiner for studieplaner, tilretteleggingstilskudd for kursdeltagere som trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging, lobbykurs for organisasjonsfolk og annet aktuelt.

Mer informasjon fra Studieforbundet natur og miljø finner du på deres hjemmeside.

 

Tilskudd til kurs i 2016

Styret har vedtatt å opprettholde tilskuddssatsen på kr 90 pr time også i 2016. Kursrapporter som mottas mer enn 3 måneder etter siste kursdag, gis 50% av ordinært timetilskudd (kr 45). Gjeldende tilskuddsregler og søknad/rapporteringsrutiner som må følges, kan leses på nettsidene til Studieforbundet.

Alle skal ha kursbevis

Alle som fullfører kurs som Studieforbundet utbetaler kurstilskudd til, skal få utlevert kursbevis. Dette er kursarrangørens ansvar! Kursarrangøren kan enkelt og praktisk lage kursbevis fra Studieforbundets nettside eller fra rapportskjema i MineKurs. Den ferdigutfylte teksten kan overskrives hvis det er behov for det, før kursbevisene skrives ut og signeres.

Mer generelle studieplaner

Studieforbundet vil godkjenne færre og mer generelle studieplaner med større mulighet for valgfrihet av antall kurstimer (tidsspenn). Det er ett av punktene i styrets forslag til ny virksomhetsplan som skal behandles på årsmøtet 19. mai. Den nye virksomhetsplanen skal erstatte tidligere "langtidsplan" og årlige "arbeidsplaner". Et foreløpig utkast til ny plan er nå på høring i medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene.

Tilretteleggingstilskudd

For kursdeltakere som trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å kunne delta på kurs, kan kursarrangøren søke om tilretteleggingstilskudd som kommer i tillegg til det ordinære kurstilskuddet. Studieforbundet har for 2016 avsatt 120.000 kroner som fordeles fortløpende så lenge det er midler igjen. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Lobbykurs for organisasjonsfolk

Vil du lære hvordan man best overbringer budskap til makthaverne, enten vi møter dem på budsjetthøring, i et formelt møte eller i heisen? Hvordan ser organisasjonenes lobbyarbeid ut fra politikernes ståsted? Voksenopplæringsforbundet (VOFO) inviterer til seminar fredag 1. april i Litteraturhuset i Oslo. Påmelding direkte til VOFO.

Reisestipend fordelt

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har fordelt reisestipend for 2016. Anne Kari Eliassen fra 4H får kr 5000 for å delta på europeisk Cityfarmkonferanse i Sverige, Bente Brenna fra NSNF får kr 7000 til europeisk konferanse om sopp- og nyttevekster i Italia og Arne Jørstad fra NJFF kr 6000 for å lære mer om ettersøk av jakt- og trafikkskadde dyr i Litauen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs