Reaksjoner på ny erstatningsforskrift

Norges Birøkterlag reagerer kraftig på forslag til ny forskrift for erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. "Dette ivaretar ikke intensjonen i loven og er utdatert i forhold til ny teknologi" sier leder i Norges Birøkterlag, Karl John Amdahl.

I birøkten har man fram til nylig kun påvist smitte ved at dyrene har kliniske symptomer. En ny teknologi som kalles PCR påviser DNA fra smittestoffet. Disse såkalte miljøprøvene kan påvise smittestoff på et tidligere punkt i smittekjeden – før biene blir syke. Det offentlige gis med denne teknologien mulighet til å komme tidligere inn med pålegg om sanering, og dermed hindre utbrudd av klinisk sykdom hos biene. Med andre ord fremmer dette bedre dyrevelferd, fordi man kan forebygge i større grad enn tidligere.
 
Det viser seg imidlertid at dagens regelverk for erstatning ved slike pålegg ikke er innrettet for å handtere dette på en rettferdig måte. Etter dagens regelverk må birøkteren få pålegg om avliving av biene for å få rett til erstatning. Får man ikke pålegg om avliving, faller man utenfor erstatningsordningen.
F.eks står våre honningslynger innendørs, mens bikubene står utendørs. Det betyr at dyrene er ikke tilstede der slyngen er. Finner man åpen yngelråte i slyngen uten å finne det på bier eller bikuber, fatter Mattilsynet pålegg om sanering uten at biene pålegges avlivet. Hadde biene vært tilstede eller i kontakt med slynge og annet utstyr, ville biene trolig blitt pålagt avlivet i tillegg til pålegg om sanering. Påleggene om sanering og destruksjon og flytteforbud vil være det samme. Noe som betyr at de økonomiske konsekvensene også vil være i samme størrelsesorden uavhengig av om birøkteren får pålegg om avliving av biene eller ikke.
Dagens regelverk fører derfor til at det er Mattilsynets valg av tiltak mot bekjempelsen av ett og samme smittestoff som avgjør om birøkteren har rett til erstatning. Dette er også foreslått videreført i det forslag til ny forskrift som nå har vært på høring.
 
Dette reagerer Norges Birøkterlag kraftig på. Les hele vårt høringssvar her.
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs