Støtter skattelette

I forbindelse med at Finansdepartementet har foreslått endringer i beskatning av jord- og skogbruk ga Norges Birøkterlag noen innspill knyttet til de foreslåtte endringer i jordbruksfradraget.
Norges Birøkterlag mener at forslaget om økt skattelette på 250. mill. kroner er bra. Vi er svært glad for at departementet ser at norsk birøkt er en del av norsk matproduksjon, og foreslår ingen innskrenkning i forhold til inntekt fra birøkt, slik de gjør for en del andre mindre næringer.

Norsk birøkt utgjør en liten del av norsk landbruk hvor vi finner de typiske små og noen få mellomstore enheter. Dette er en næring i vekst, det ligger et stort potensiale i behovet før økt pollinering og ikke minst å dekke det norske markedet med norsk honning. Prognoser viser at mange næringsbirøktere vil etablere seg de nærmeste årene, og vi mener å se at jordbruksfradraget er en målrettet ordning som har stor betydning i den utviklingen som er i ferd med å realiseres.
 
Forslaget har derimot en innretning som vi ikke kan støtte. Birøkt i kombinasjon med en del av de produksjoner som nå er foreslått fjernet fra grunnlaget gi kan skatteskjerpelse for disse mindre brukene. Regjeringen og Stortinget har et mål om økt matproduksjon. For å nå målet om økt matproduksjon må vi legge til rette for å beholde et mangfoldig landbruk med både små, mellomstore og større gårdsbruk. Vi stiller spørsmålstegn ved om dette forslaget, i samme grad som i dag, vil bidra til å øke den nevnte pollinerings-/honningproduksjonen og den samlede matproduksjon, slik vi alle ønsker. Ettersom skattepliktig overskudd ofte vil være lavt i mange år etter oppstart av virksomheten, treffer den foreslåtte utformingen av fradraget heller ikke ungdom som skal inn i næringa. Det er viktig at også jordbruksfradraget utformes slik at det stimulerer til rekruttering til næringa.
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs