Høye vintertap av bifolk

Vinteren 2015-2016 ga høye vintertap både i Norge og ikke minst i våre naboland

Den årlige spørreundersøkelsen om vintertap av bifolk er avsluttet og totalt 746 birøktere besvarte undersøkelsen. Jeg retter en stor takk til de som bidro med informasjon fra sin birøkt! Totalt innvintret de 746 birøkterne 13253 bifolk høsten 2015. Våren 2016 var antall bifolk redusert med 12,1%.  I dette tapet inngår bifolk som har dødd i løpet av vinteren (8%) og de som hadde problemer med dronninga (dronemor eller tapt dronning) som ikke kunne løses. I tillegg til de tapte bifolkene oppga birøkterne som svarte på undersøkelsen at 17,6% av bifolkene var svake
Hvis det ble innvintret 50 000 bifolk høsten 2015 vil det si at 6000 bifolk gikk tapt i løpet av vinteren. Med et gjennomsnittlig honningutbytte på 30 kg/bifolk utgjør dette en tapt honningproduksjon på 180 tonn.
I våre naboland var tapene av bifolk vinteren 2015-2016 enda høyere enn i Norge (figur 1).
Denne spørreundersøkelsen er gjennomført i en rekke Europeiske land og dataene vil bli analysert samlet av statistikere og deretter publisert vitenskapelig. En populærvitenskapelig versjon av denne samt en analyse av de norske resultatene vil bli gjengitt i Birøkteren på et senere tidspunkt.
 
Figur 1. Tap av bifolk vinteren 2015-2016 i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland og Latvia. Ansvarlige for datainnsamlingen i disse landene var: Flemming Vejsnæs & Ole Kilpinnen, Bjørn Dahle, Preben Kristiansen, Maritta Martikkala, Aivar Raudmets og Valters Brusbardis. Resultatene fra Finland er foreløpige. De loddrette strekene inne i boksene angir øvre og nedre grense for 95% konfidensintervall. N angir antall innvintrede bifolk i undersøkelsen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs