Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Les om 40 år med Lov om vokesnopplæring, Søk tilretteleggingstilskudd, Kursbevis, Siste frist for 2016-rapporter: 15. januar, Forslag til valgene på årsmøtet og Juleferie på kontoret.

40 år med Lov om voksenopplæring

I 1976 fikk Norge sin Voksenopplæringslov. Lovens formålsparagraf ble noe forenklet i 2010: Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

Oppdraget er stadig det samme: Det er viktig at folk lærer! Utfordringen til studieforbundene: Vi må bidra til at alle er med!

I statsbudsjettet for 2017 antyder regjeringen at vi ikke når alle like godt. De viser til at deltakere på kurs har høyere utdanning enn folk flest. De beskriver også behov for sterkere inkluderingsinnsats. Slik går regjeringen langt i å antyde at vi ikke treffer godt nok med kursaktiviteten vår. Hvordan skal vi forholde oss til det?

Søk tilretteleggingstilskudd

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren og fjerne eller lette opplæringshindringer. Det må i søknaden redegjøres for behovet for særskilt tilrettelegging av opplæringen. Det er behovet for tilrettelegging som utløser tilskudd. Søknadene blir behandlet fortløpende og tilskudd fordeles så lenge det er penger i potten. Du kan når som helst ta kontakt med studiekonsulent Odd Erik Randen for å drøfte om det er mulig å få tilretteleggingstilskudd. Tilretteleggingstilskuddet kommer som tillegg til det ordinære kurstilskuddet på kr 90 pr time.

Kursbevis

Alle som fullfører kurs som Studieforbundet utbetaler kurstilskudd til, skal få utlevert kursbevis. Dette er kursarrangørens ansvar! Kursbeviset skal inneholde Studieforbundets navn, kursdeltakerens navn, innhold/omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. Kursarrangøren kan skrive ut ferdig utfylt kursbevis direkte fra Studieforbundets nettside eller fra rapportskjema i MineKurs. Det kan eventuelt benyttes egenproduserte kursbevis.

Siste frist for 2016-rapporter: 15. januar

Det vil ikke bli utbetalt kurstilskudd basert på kursrapporter som mottas etter 15. januar 2017. Dette gjelder kurs som avsluttes i 2016. Kursarrangørene må passe på å overholde denne fristen! Det er dokumenterte kurstimer som er kriteriet for fremtidig tilskudd fra Staten. Derfor er det viktig å få inn kursrapportene i tide. I 2015 rapporterte vi over 62.000 kurstimer. Hvor høyt kommer vi i år? På nettsiden vår kan du se hvilke kurs som fortsatt ikke er rapportert. Er det mer enn 3 måneder siden siste kursdag, utbetales halvt tilskudd.

Forslag til valgene på årsmøtet

Valgkomiteen som skal forberede valgene på årsmøtet på Stabekk 15. mai neste år, tar i mot forslag på kandidater frem til 1. februar. Valgkomiteens leder er Geir Ottesen fra Norsk Kennel Klub. Eller består valgkomiteen av Trond Gjessing fra Norges Birøkterlag og Olav Balle fra N&M Rogaland.

Juleferie på kontoret

Kontoret til Studieforbundet holder som vanlig stengt mellom jul og nyttår. Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!
Kontoret er igjen bemannet fra mandag 2. januar kl. 0900-1500.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs