Vårt krav til jordbruksforhandlingene 2017

Drøftingene i forkant av de årlige jordbruksforhandlingene er godt i gang. Her avgjøres mye som påvirker økonomien til norske birøktere, og Norges Birøktelag sier selvfølgelig klart ifra.
Norges Birøkterlag sitter ikke ved forhandlingsbordet, men vi har mulighet til å påvirke Staten på den ene siden, og Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget på den andre siden.

Vi har mye dialog med partene gjennom året, og denne uken har vi også gjennomført dialogmøter med alle parter hvor også Honningcentralen var med og ga sine signaler.
 
Styret i Norges Birøkterlag har brukt vinteren til å bli enige om årets krav, etter innspill fra fylkeslag og andre,.og fremmer i år et innspill som er basert på følgende sammendrag:
 

Norsk birøkt er en viktig del av norsk landbruk, og norsk matvareforsyning. Norsk birøkt representerer i dag ca 50 000 bikuber fordelt på vel 4 000 birøktere. Av dette kan vi grovt anslå at næringsbirøktet (jfr. statistikk fra Landbruksdirektoratet over søknad om produksjonstilskudd 2016/2017) utgjør 720 birøktere og 31 000 bikuber. Den årlige verdien av pollinering av frukt, bær, oljevekster m.m. for norsk landbruk er beregnet til 230 millioner kroner. Verdien av den norske honningproduksjonen er i dag beregnet til om lag 120 millioner kroner. Markedet (dvs dagligvare, industri, storhusholdning og direktesalg av honning) er på nærmere 2.600 tonn. Av dette er kun 50 % norsk. Markedet etterspør mer norsk honning, og markedet er trolig minst dobbelt så stort som det som produseres i dag. Den Debiogodkjente honningproduksjonen er fortsatt lav, og det økologiske markedet er i ferd med å bli dominert av importert økologisk honning. En økning av antall bikuber i Norge er nødvendig for å sikre tilstrekkelig pollinering av frukt, bær, oljevekster og ville planter samt produksjon av norsk honning til forbrukerne. Vi vil anslå at for å dekke behovet bør produksjonen opp mot 70 000 kuber som et minimum.

Norges Birøkterlag vil, på vegne av våre birøktere, i prioritert rekkefølge, kreve:

1. Produksjonstilskuddet økes fra kr 425,- til kr 600 pr kube

2. Investeringsvirkemidler må tilgodese investeringer i norsk birøkt

3. Økologisk; produksjonstilskudd på linje med andre økologiske husdyrproduksjoner – i størrelsesorden kr 150 pr kube

4. Tilskudd til avlsarbeidet for bier over jordbruksavtalen – økes minimum 10 %

5. Forskning – økt tilgang til forskningsmidler for framtidig forskning

6. Telledato – endringer i definisjon

7. Videreføre og styrke risikoavlastende ordninger

8. Beholde et sterkt importvern

9. Eksport

Se hele kravdokumentet her

 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs