Organisasjonshøring

Norges Birøkterlag har sendt ut et høringsdokument til alle lokallagene og fylkeslagene i Norges Birøkterlag. Styret i Norges Birøkterlag oppfordrer alle lag til å diskutere dette. Høringsfristen er satt til 10. oktober 2017 slik at innspillene kan diskuteres på fylkesledermøtet i slutten av oktober.

Det har i flere år vært drøftet behovet for en gjennomgang av arbeidsdeling og rolle fordeling mellom de ulike leddene i organisasjonen og videre en modernisering av vedtektene. Dette vil danne grunnlag for å lage en organisasjonshåndbok som kan være til stor hjelp for nye og mer erfarne tillitsvalgte i sitt arbeid – enten det er på lokalt, fylkes- eller sentralt nivå.

Vi har alt gjennomført en foreløpig høring vinteren 2016, og arbeidet med å vurdere vedtektene er igangsatt av styret i Norges Birøkterlag. Det blir nå en ny høringsrunden for å få en bred diskusjon i organisasjonen knyttet til hvilke oppgaver som bør og skal løses på de ulike ledd (lokalt, fylke eller sentralt) og ikke minst hva skal de ulike leddene ha ansvar for å bestemme over både når det gjelder aktivitet, drift og økonomi. Resultatet skal ende opp i forslag til evt. nødvendige endringer i vedtektene samt hva som skal stå i organisasjonshåndboka. Høringen har blitt sendt alle lokal- og fylkeslag (sendt alle som står som tillitsvalgt i medlemsregisteret) og høringsfristen er 10. oktober. Både lokal- og fylkeslag sender sine kommentarer og innspill direkte til sentralleddet, men lokallagene blir bedt om å sende kopi av sine høringssvar til respetive fylkeslag. Det blir diskusjon om dette på fylkesledermøtet.

I Her kan du laste ned høringsdokumentet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs