Produksjonstilskudd - nå kan du søke

Nå er det åpnet for å søke om produksjonstilskudd.
For de av dere som har rett til å søke husdyrtilskudd for bier er det noen svært viktige endringer i 2017.

Les mer på Landbruksdirektoratetets sider her.

 

Nedenfor er det oppsummert noe av det som er nytt i år:

 

Ny telledato og søknadsfrist

Fra og med 2017 er telledatoen satt til 1. oktober, og på søknadsskjemaet skal du føre opp det antallet bifolk du har på dette tidspunktet.

Søknadsfristen er 15. oktober 2017.

 

Ny definisjon

Vi fikk gjennomslag i jordbruksforhandlingene i år om en endring i definisjonen av hva som skal telles. Nå skal man telle antall bifolk man har og definisjonen på et bifolk er: «Overvintringsdyktig bifolk (dronning med bier), inntil to bifolk per bikube».

 

Ny sats per bifolk

I jordbruksforhandlingene i år ble satsen økt til kr 473 pr bifolk.

 

Hvem kan søke

Bare foretak som er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen kan få tilskudd. Nedre grense er 25 bifolk. Kravet til minst 25 bifolk for å være berettiget tilskuddet, gjelder ikke jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd på annet grunnlag.

 

Bunnfradrag

Fra totalt beregnet produksjonstilskudd trekkes det et bunnfradrag på kr 6 000,- pr år for hver søker. Tilskuddet blir avgrenset til et maksimalt beløp per foretak. For tilskudd som utbetales i 2018, dvs. søknadsåret 2017 med søknadsfrister 15. mai og 15. oktober 2017, er maksimalbeløpet 560 000 kroner per foretak.

 

Les mer her. På disse sidene kan du også lese om andre tilskuddsordninger.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs