Jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet i morgen, torsdag 26. april.
Norges Birøkterlags viktigste innspill til forhandlingene er økt produksjonstilskudd pr bifolk, samt tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det siste mener vi er viktig bla for å gjøre birøkt attraktivt for yngre og barnefamilier.

Hvis du vil følge med hvordan det går i forhandlingene, kan du gå til Bondelaget eller Bonde- og småbrukarlagets hjemmesider

https://www.bondelaget.no/jordbruksoppgjoret2018/

http://www.smabrukarlaget.no/

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs