BORGEN OG OMEGN

Adresse:Frits Anders Joachim Reinhold Nylén
 Iddefjordsveien 487
Postnummer:   1765
StedHALDEN
  
Telefon:41008917
E-post:fajrn-findus@live.no
 
Kontaktperson:  Frits Anders Joachim Reinhold Nylén   

 

Ärsberetningfor Borgen og Omegn Bimkterlag 20]]

Styret har i äret bestâtt av: F ormann T or Erik Braathe, sekretœr Kristen I’. Haug, kasserer Magnar
Stavnes, Slyremedlelnrner.' Anne Gro Lamberg .Jøran Jensen. Varamedlemmer.' Reidar Nilsen,
Halvor Fjeld, Johan T alberg. Utsending til NB sift årsmete var Jørann Jensen.

Medlemstallet har i 2011 vært 26 hvorav 2 familiemedlemmer.
  Det er holdt 7 medlemsmøter, 2 styremøter, et sommermøte og 4 møter i 'bigärden.

Lager arrangerte nybegynnerkurs i sammarbeid  med Halden.   12 delïagere, 8 aktive som birøktere,
(Ingen jfra värt distrikt). Kurset ferdig I 2. april. Deltagerne var inviíert til være med pá møter i 
bigârden. Bl.a   hos Tor Erik Braaïhe.

Íïllitsmannsmme 25. januar i  regi av østfold Birøkterlag. Mattilsynet orienteríe om âpen yngelrâte. Norges Birøkterlag  om «Min Side» for tillitsvalgïe. Rekruïering, kursvirksomhet og faglig  utvalg

Onsdag 9. mars. arrangerte Faglig utvalg møte om dronninginnfaring.  14 birøktere fra hele fylket deltok,  Gruppearbeider, mange gode forslag og meningen

Qstfoldmßïet 9. april handlet i år om  yngelräre og smittet volcs. Dessuten redegjorde HC om
den økonomiske situasjonen. Lie Tallaksen fortalte om sin bigärdsdrift. Han lager dronningene 
selv og hadde mange avleggere til enhver tid og var lite i kubene.

Sommermøte ble holdt hos Lena og Halvor Fjeld pä Fjeld  8. juni. Hovedemnet var laging av nye
dronninger etter en metode fortalt i  Birøkteren. Bra resultat.  Vi lageí en ny avlegger av en av de nye
dronningcellene. Reker og kaker etter arbeidet i bigärden. Takk til Lena og Halvor for godi
vertskap.

Andre  aktiviteter
Lager har hatt gratisdronníng, krainer  til disposisjon hos Jøran Jensen. K. Haug og Johan
Bjørnstad har  levert avelsmateriale fra avkom etter gamle gratisdronninger.
Ärets larvedag ble holdt pä Greåker  vgs 24. mai. Der var I4 birøktere som fikk larven. Fra vârt lag var det
3 birøktere som fìkk larven Det ble ogsä avlet dronninger i laget vårt fra  egne dronninger , noen
med bra og andre med mindre bra  resultat. Magnan” Stavnes og Tor Erik Braathe er tesfverter for
brune bier og har fått  dronningerf ŕa NB:

Honningâret 2011 har variert med store forskjeller när  det gjelder sommerhonning, fraa 5-6  kg til over
30 kg pr. kube. Mye Iokalt regn i brìngebœrblomslringen gjorde forskjellene. Resultatet for lyng er
meget bra med 20 til 50 kg pr kube. Der har  vært en del fuktig honnìng hos noen av medlemmene.
Godt  resultat  både på fastlandet og Hvaler. Vär og sommerurvìklìnge var forholdsvis bra, men
noen hadde en del tap, I- I2 kuber pá grunn av buklep.

Tilbake