Vi trenger din hjelp med middtelling

I Norge ser vi ut til å klare vi oss med færre behandlinger mot varroamidden enn i andre land. Hvor mye midd vi har i bifolkene i Norge sammenlignet med andre land vet vi lite om og det hadde vært ønskelig at vi hadde data som var sammenlignbare med våre naboland.I Danmark gjennomfører man middetellinger i uke 22 og 31 og ved oksalsyrebehandlingen om høsten. For å få sammenlignbare tall over mengden varroamidd i norske bifolk inviterer derfor Norges Birøkterlag sine medlemmer til å gjennomføre middetellinger og rapportere disse inn til oss.

På Min Side finner du skjema for rapportering av antall midd. I mainummeret av Birøkteren finner du en artikkel om varroatellingen. Du kan også lese artikkelen hvis du trykker på les mer her-lenken.

Nå skal vi telle varroa! Og vi trenger din hjelp!
Bjørn Dahle
I Norge ser vi ut til å klare vi oss med færre behandlinger mot varroamidden enn i andre land. Fra Norges Birøkterlags side anbefaler vi droneutskjæring vår og sommer og oksalsyrebehandling så snart bifolkene er yngelfrie om høsten. I tillegg anbefaler vi at man teller naturlig nedfall av midd i juni og at man gjennomfører en behandling med maursyre ved behov (se faktaboks). Les for øvrig mer om varroabehandling på norbi.no. Fra spørreskjemaet i Birøkteren vet vi at majoriteten av norske birøktere i områder med varroa behandler med en høstbehandling med oksalsyre. Ca 60% av birøkterne oppgir at de gjennomfører skjæring av droneyngel i tillegg. Bare et fåtall birøktere bruker maursyre enten etter høsting av sommerhonning eller lynghonning.
Når jeg snakker med kolleger i utlandet kan de ikke forstå at en oksalsyrebehandling i året er tilstrekkelig til å unngå skadelig høye mengder midd i bifolkene. Nå viser det seg imidlertid at vintertapene i områder med varroa er noe høyere enn i områder uten varroa. Mulige forklaringer på at denne ene oksalsyrebehandlingen kan være tilstrekkelig er at vi har en kort sesong med yngling slik at midden ikke rekker å nå skadelige nivåer og at vi har lite reinvasjon fordi de aller fleste birøktere gjennomfører en tilstrekkelig behandling. En annen mulighet er at vi har mindre problem med sekundære virusinfeksjoner som reduserer skadeterskelen for varroa sterkt. Hvor mye midd vi har i bifolkene i Norge sammenlignet med andre land vet vi lite om og det hadde vært ønskelig at vi hadde data som var sammenlignbare med våre naboland.
I Danmark gjennomfører man middetellinger i uke 22 og 31 og ved oksalsyrebehandlingen om høsten. Tellingene i uke 22 og 31 er telling av naturlig nedfall over en uke, mens tellingen under oksalsyrebehandlingen er en provosert nedfallsprøve. Middetellingene i Danmark utføres av ca 100 frivillige birøktere som rapporterer sine registreringer inn til Danmarks Biavlerforening. I Danmark ser man at middetrykket varierer mellom år og resultatene kan bl.a. brukes til å varsle birøkterne når middetrykket er høyt. For å få sammenlignbare tall over mengden varroamidd i norske bifolk inviterer derfor Norges Birøkterlag sine medlemmer til å gjennomføre middetellinger og rapportere disse inn til oss via et skjema som blir å finne på hjemmesiden vår under “Min side”. Her kan birøkterne legge inn middetellinger fra så mange bifolk som vedkommende har undersøkt og for en eller flere av telleperiodene. Man trenger derfor ikke utføre registreringene for et bestemt antall bifolk og heller ikke gjennomføre tellingen i alle telleperiodene for å bidra. Skjemaet vil være tilgjengelig fra uke 22.
Vi ønsker at birøkterne registrerer nedfall av midd i uke 23 eller 24 (i områder med henholdsvis tidlig og sein vår), i uke 32 eller 33 (i områder med henholdsvis tidlig og sein vår) og ved oksalsyrebehandling. Ved tellingene om sommeren skal innskuddsbrettet skal stå inne ca en uke. Ved oksalsyrebehandlingen legges innskuddsbrettet inn umiddelbart før behandling og telling utføres etter en uke. Dette vil gi oss data for mengden midd i bifolkene til tider som utviklingsmessig vil være sammenlignbare med de data som samles inn i Danmark. 
I et bifolk med yngel kan vi estimere antall midd i bifolket ved å multiplisere antall midd i naturlig nedfall per dag med 120.
Daglig nedfall i juni -  Tiltak
>8 midd: Umiddelbar behandling med maursyre
1-8 midd: Behandling med maursyre innen 2 måneder
0-1 midd: Behandling kan vente til høsten

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs