Kursmateriell

Norges Birøkterlag tilbyr ulike kurs. Kursene arrangeres i hovedsak av de lokale birøkterlagene. Norges Birøkterlag sentralt tilbyr kursmateriale til de ulike kursene. Dette består av kursbeskrivelser, powerpointfiler til framvisning og informasjon til kursledere. Kursmaterialet ligger tilgjengelig på våre sider, men kan også bestilles direkte fra sekretariatet.

Hvis du har lyst til  å gå et nybegynnerkurs i birøkt, eller hvis du er birøkter og har lyst til å delta på noen av de andre kursene vi tilbyr så ta kontakt med ditt lokale birøkterlag og spør om de eller et av nabolagene skal arrangere dette kurset.

 

Hvordan arrangere, organisere og administrere kurs?


Hvordan fordele roller

Når man skal arrangere kurs er det flere oppgaver som må gjøres. Skal en person ha alt ansvaret? Eller skal dette fordeles mellom flere?
Dette må planlegges i forkant, slik at gjennomføringen går så lett som mulig.
Nedenfor er et forslag til hvordan rollene fordeles, dette kan også løses på andre måter. Hvis det finnes andre oppgaver må disse også fordeles.
 
Administrator
Foredragsholder
Ansvarlig for praktiske øvelser
Gjør avtale om presentasjonforedrag hos ulike organisasjoner.
Holde presentasjonforedrag i ulike organisasjoner.
Forberede og stille kuber til rådighet for praktiske øvelser
Søke om studiestøtte hos Studieforbundet natur og miljø og andre finansieringskilder (og rapportere)
Forberede og holde foredrag på kurset
Gjennomgå praktiske øvelser
Finne kurslokaler
Ta seg av det praktiske på kurskveldene (låsing, servering osv)
 
Annonsere kurset
Utdeling av kursmateriell
 
Ta imot påmeldinger
Avholde evt. eksamen (inkludert retting)
 
Administrere kursøkonomi
Utdeling av kursbevis og evt. eksamensbevis
 
Bestille kursmateriell
 
 
Skrive ut/bestille kursbevis
 
 
 

Hvor får man tak i kursdeltagere?

For nybegynnerkurs anbefaler vi at man annonserer i lokalavisene og henger opp lapp på butikken eller lignende steder. Ta kontakt med journalister i lokalavisene og spør om de vil skrive om at det trengs flere birøktere i Norge, at dere nå skal arrangere kurs. Kontakt aktuelle organisasjoner som Bondelaget, Småbrukarlaget, Bygdekvinnelaget, Oikos, frukt- og bærorganisasjoner , Hagelaget og andre aktuelle organisasjoner. Spør om å få holde en introduksjonspresentasjon på ett av møtene deres. Og spør om en annonse for kurset kan legges på deres hjemmesider, og om de har et medlemsblad på lokalt nivå som kan omtale kurset.
Nybegynnerkurs bør kun være åpent for nybegynnere, ikke for lagets eksisterende medlemmer. Det er viktig at nybegynnerne får ro til å lære seg en enkelt metode for birøkt, og diskusjoner mellom erfarne birøktere kan skape forvirring og være til mer skade enn nytte.
For videregående kurs er birøktere i lokallaget og nærliggende lokallag målgruppa. Send en invitasjon til alle medlemmene i laget og til lederne i nabolagene og be de videresende til sine medlemmer.
 

Hvor får man tak i kursmateriell?

På Norges Birøkterlags hjemmesider kan man laste ned ppt-filer til bruk på våre kurs. Disse er fritt tilgjengelig for alle som ønsker det.
Til noen kurs trengs egne lærehefter. Disse bestilles hos Norges Birøkterlag.
Lærebøker bestilles hos Honningcentralen.
Bifolk, kubemateriell og annet materiell til demonstrasjoner må man skaffe til veie i eget lag. Sannsynligvis kan man besøke en eller flere av lagets medlemmer.
Kursdeltagerne bør selv gå til innkjøp av vernedrakter hvis bigårdsbesøk er en del av kurset.
 

Kurslokale

Mange birøkterlag har avtaler om lån av ulike lokaler i forbindelse med kurs, kan disse brukes?
Godkjente kurs med tilskudd fra Studieforbundet skal kunne arrangeres i offentlige skolelokaler uten å bli avkrevd noen form for leie/avgift. Dette omfatter bl.a. utgifter til ordinært renhold, lys, varme og tilsyn fra mandag til fredag i undervisningsåret og forutsetter at kurset er avsluttet innen kl. 21.00. For utlån ut over dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier.
 

Finansiering av kurset

Det finnes mange ulike finansieringsmuligheter for kurs. Her får du tips til noen. I tillegg finnes det mange ulike lokale ordninger som bør undersøkes.
 

Kursavgift

Alle kursdeltagere skal betale en kursavgift. Størrelsen på kursavgiften bør fastsettes etter hvilke type kurs og hvor omfattende kurset er.
For et nybegynnerkurs bør minimumsprisen for kurs inkludert lærebok være minst 1000 kroner. Avhengig av antall kurstimer kan også kursprisen ligge høyere.
For sertifiseringskurset er prisen fastsatt til 850 kroner pr kursdeltager. Disse pengene går til Norges Birøkterlag sentralt. Laget kan selv velge å legge til en administrasjonsavgift pr kursdeltager for å dekke utgifter i forbindelse med kurset.
 

Studieforbundet natur og miljø

Studieforbundet støtter kurs med en fast timesats etter søknad. Dette er en enkel måte å få studiestøtte på. Det settes noen enkle krav til minimum antall deltagere, minimum antall timer og lignende. Finn mer informasjon og søk om støtte på studieforbundets hjemmeside www.naturogmiljo.no.
 

Studieforbundet natur og miljø sine fylkesavdelinger

Studieforbundet har fylkesavdelinger. Disse har varierende ressurser, men mange steder er det mulighet for å hente økonomisk støtte fra fylkesavdelingene i studieforbundet. De kan også bidra med informasjon om Studieforbundet og hvordan man søker tilskudd til kurs. Se studieforbundets hjemmeside www.naturogmiljo.no og velg fylkeskontakter i hovedmenyen for å finne kontaktperson i ditt fylke.
 

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har en pott penger som kalles «Tilskudd til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket». Her er det ofte mulighet for å få større tilskudd, og man kan også søke om penger til markedsføring av kurset, utstyr man trenger under kurset og annet som passer inn under tilskuddets retningslinjer.
På dette tilskuddet er det en søknadsfrist i året. Søknadsfristen varierer fra fylke til fylke. Ta kontakt med din fylkeskommune for mer informasjon og søknadsskjema.
 

Kommunale midler og andre midler

Mange kommuner har midler som de deler ut til lokale organisasjoner. Her er det stor variasjon fra kommune til kommune. I tillegg finnes det ulike fond og legat rundt om i landet. Mange av disse gir ut penger til lokale tiltak. Lokale banker har svært ofte midler som deles ut. I og med at det er stor variasjon er det vanskelig å gi en generell veiledning. Ta kontakt med din kommune og spør hvilke tilskudd som finnes der. Følg også med i lokalavisene, der annonseres midler som deles ut.
Nettsidene www.tilskuddsportalen.no og www.legathandboken.no er to gode hjelpemidler for å finne fram til ulike typer midler.
 

Betaling til foredragsholder(e) og kursadministrator

Foredragsholdere og kursadministratorer skal ha betalt for sitt arbeid med kurs. Som veiledning anbefaler vi en timespris på 200 kroner pr time for de som har foredrag eller praktiske demonstrasjoner på kurs. Man bør også få betalt forberedelsestid til kursene, spesielt hvis materiellet er nytt for kursholderen. Vi anbefaler at det legges til to forberedelsestimer pr kurstime hvis materiellet er nytt for kursholderen. Hvis materiellet er kjent for kursholderen anbefaler vi at det legges til en halv time forberedelsestid pr kurstime.
Kursadministrator anbefaler vi at får utbetalt 1000-4000 kroner, avhengig av omfang.
 

Lønnsutbetaling

Hvis det utbetales lønn til lærer/instruktør, er lokal arrangør ansvarlig for at dette gjøres korrekt.
 
For frivillige organisasjoner gjelder:
Når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke oversiger 10.000 kroner (pr april 2016, beløpet kan endres), vil lønnen være fritatt for beskatning. Lokal arrangør (lokallag/forening) er fritatt for lønnsoppgaveplikt og slipper også å betale arbeidsgiveravgift.
 
 Arrangør/lokallag som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan benytte forenklet oppgjørsordning for større lønnsutbetalinger. Lokallaget vil i de fleste tilfeller også være fritatt for å betale arbeidsgiveravgift.  Forenklet oppgjørsordning (særskilt oppgjørsblankett fås hos kommunekassereren) innebærer at lokallaget foretar lønnsutbetaling og eventuelt forskuddstrekk samtidig og slipper avsetning til skattetrekkskonto, terminoppgave for skattetrekk, lønns- og trekkoppgave ved årets slutt m.v.
 
Lokal arrangør utbetaler nettolønn inkl. feriepenger (10,2%) til lærer/instruktør når kurset er fullført.
 

Kursbevis

Alle deltagere skal ha kursbevis. Dette lastes ned fra Studieforbundet natur og miljø sin hjemmeside.
 

Eksamen og eksamensbevis

Til enkelte kurs finnes det frivillig eksamen. Eksamen er en fin måte å sjekke om deltagerne har tilegnet seg kunnskapen i kurset.
 
Til kurset Kompetansekurs om bier finnes det eksamen. Denne sendes ut sammen med kursmateriell til arrangøren. For å bli sertifisert birøkter må man bestå eksamen på Kompetansekurs om bier.
 
 
 
 
 

Tilbake