Sukkeravgift

Tilskuddet for sukkeravgiften gjelder alle birøktere med mer enn 5 innvintrede bifolk (6 bifolk eller mer) - også de som ikke er medlemmer i lokallaget. Lokallaget plikter også å ta imot og attestere søknader fra birøktere som ikke er medlemmer. Dersom du ikke er medlem ber vi deg ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat for å få tilgang til Min Side slik at du kan søke om refusjon på nett.

Se veileder for å søke refusjon av sukkeravgift og veileder for behandling av søknader for tillitsvalgte i lagene  på innloggingssiden for Min Side.

Tilskuddet regnes ut på grunnlag av satsen for sukkeravgift pr 1. september, antall innvintrede bifolk (to- eller tre-dronningkuber regnes som ett bifolk) og antall kilo forbruk av sukker.

 
Tilskuddet ytes selvsagt bare for de kvanta sukker som virkelig er brukt, men med en øvre grense på 25 kg pr bikuber som finnes i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark. For bikuber i de andre fylkene i landet er grensen på 20 kg.
 
Oppgi det virkelige forbruk av sukker til bifôr, enten det er mer eller mindre enn de oppgitte kvanta. For å lette det videre beregningsarbeidet, ber vi imidlertid om at det oppgitte sukkerforbruk forhøyes til nærmeste hele kilo.
 
Den enkelte søker legger inn de nødvendige opplysningene på ”Min side” under Norges Birøkterlag hjemmeside innen 15. oktober d.å. De som ikke har muligheter til å benytte internett sender søknaden i 2 eksemplarer til det lokale birøkterlag innen 15. oktober d.å.
Er du usikker på adressen du skal sende søknaden til, kan du finne denne på www.norbi.no, under Fylkes-/lokallag, eller ring Norges Birøkterlag 63 94 20 80.
 
Dersom søkeren er bosatt i den del av landet der grensen er 20 kg, og har bier i den del av landet som har øvre grense på 25 kg, eller omvendt, så oppretter man et slags sukkermedlemskap i medlemsregisteret slik at man kan søke direkte på nett (ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat for hjelp med dette). For de som søker på papir sendes søknaden til det lokallaget der kubene står.
 
Ordningen med tilskudd for sukkeravgiften til birøktere er basert på et tillitsforhold. Den er lagt opp så enkelt som mulig slik at en bl.a. ikke trenger å forelegge kvittering på det sukkeret en søker om tilskudd for. Vi minner om at de som har brukt invertert ferdigfôr, slik som "Api-Invert" fra Tyskland eller "Bifôr" fra Sverige ikke kan søke om tilskudd til dette sukkeret. Dette er et sukker som ikke er avgiftsbelagt.

Lokallagene skal fortsatt godkjenne sukkersøknadene slik som før. Veiledningen for lokallagene ligger også på innloggingssiden for "Min Side". Lokallagene bes om selv å legge inn de søknadene de mottar på papir og sende ett eksemplar av papirsøknadene til Norges Birøkterlag sekretariat. Hvis ingen i lagets styre er på nett skal ett eksemplar av papirsøknadene sendes Norges Birøkterlags sekretariat.

Vi ber om at alle medvirker til at vi får tilsendt korrekte oppgaver innen fristens utløp. Søknader som innkommer etter fristens utløp kan dessverre ikke behandles.

 
For at utbetalingene skal være så billige som mulige vil vi be om at kontonummer på søker oppgis. (Kontonummer som står på andre navn enn søkerens, MÅ ikke brukes.) Utbetalinger som ikke skjer ved overføring til konto, men som direkteutbetalinger, påfører Norges Birøkterlag unødige utgifter. 
Det trekkes et administrasjonsgebyr på kr pr søknad for å dekke utgifter.
 
Etter at søknadene er behandlet blir de oversendt Toll- og avgiftsdirektoratet som så overfører det samlede tilskuddsbeløp til Norges Birøkterlag for utbetaling. Denne overføringen pleier å skje i månedskifte januar/februar neste år.