Erstatning for svikt i honning produksjonen

Foretak som driver med honningproduksjon kan søke erstatning. Det er de som har rett til å søke produksjonstilskudd som kan søke om erstatning.

For at erstatning skal kunne gis, må produksjonen være redusert som en følge av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som birøkteren ikke kan sikre seg mot. Slike forhold er redusert blomstring og/eller dårlig flyvær. Normale variasjoner i honningproduksjon omfattes ikke.

Følgende gjelder:

1.      Du må ha rett til å søke produksjonstilskudd også for å få søke erstatning for avlingssvikt (minst 25 kuber, eller annen tilskuddsberettiget produksjon i kombinasjon med bier).

2.      Det er viktig å melde ifra til kommunens landbrukskontor så snart som du regner med at det blir et år som er minst 30 % dårligere enn normalt. Send en e-post eller skriv et kort brev der du forteller at du er redd for avlingssvikt og at du vil komme tilbake med søknadsskjema senere.

3.      Du må ha friske bier og ha et driftsopplegg som er tenkt å gi normal honningproduksjon. Ved spesielle opplegg som pollinering i veksthus, avleggersalg eller intensiv dronningproduksjon for salg risikerer du at lav produksjon ikke kan klassifiseres som klimabetinget.

Er det tegn til at du ikke har stelt dine bier på lang tid (mørke tavler som er fast kittede med propolis eller fulle av mugg m.m.) er du også i en gruppe som får problem med å få en søknad om tilskudd godkjent.

Om du har hatt store vintertap og ikke ryddet opp eller erstattet døde samfunn, er det også risiko for at din avlingssvikt ikke kan forklares med klima. En må selv gjøre det en kan for å minimere skadene av avlingssvikt. Men det er viktig å informere kommunen om dine tiltak.

4.      Du må ha god dokumentasjon fra avlingsresultat tidligere år. Du bør kunne vise opp tall for minst 3 år. Om du er nybegynner kan du få hjelp til å sammenligne din avling med gjennomsnittstall beregnet av Fylkesmannen. Fylkesmannen kan da ta i bruk normaltall fra lokalt birøkterlag om dette finnes.

5.      Du bør kunne vise dokumentasjon fra hovedbok, næringsoppgave eller regnskapsbilag. Om du steller med bokføringen selv bør du ha notering av daglig vekt slynget honning, lager-inventeringer eller salgsbok i tillegg. Kopi av leveransefakturaer til Honningcentralen er også godt å ha.

6.      Antall produksjonsbikuber bør være det samme som du har brukt i søknad om produksjonstilskudd for respektive år. Om det er et avvik i søknadsåret må du kunne forklare hva som har skjedd. Du kan eksempelvis ha solgt noen samfunn eller slått sammen samfunn før lyngtrekket. Dette bør verifiseres med bigårdsnotater eller kvitteringer av salg.

En kopi av årsrapportene til Norges Birøkterlag kan også være godt å ha som bevisføring.

Når det så er tid for å levere søknad er det også ting å tenke på. Det viktigste er å passe på leveringsfristen den 31. oktober. Skjema kan du få av landbrukskontoret eller søke på nett:

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/svikt-i-honningproduksjon

Der finner du også elektronisk søknadsskjema.

Du fører på dine tall og beskrivelser samt legger ved de dokument du kan få frem for å støtte din søknad. Du finner rimelig raskt ut om du har minst 30 % avlingssvikt. Det er nemlig 30 % egenrisiko som ikke blir erstattet. Er svikten mindre enn 30 % kan du bare gi landbrukskontoret beskjed at du dropper søknaden.

Ordningen er hjemlet i Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.