Tilskudd til avløsning

Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom mv. I onnetida fra den 15. april til 1. oktober, kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

Det kan ytes tilskudd ved sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også ytes ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom.

Søknad
Søknaden sendes til kommunen på skjema SLF-151. Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere delutbetalinger, som for eksempel for perioder på to måneder eller oftere. Søknaden må være sendt senest tre måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd.