Norges Birøkterlags honningemballasje

 
1.  Alle som er medlemmer av Norges Birøkterlag i henhold til organisasjonens vedtekter har rett til å bruke lagets emballasje og etiketter.
 
 
2. Bestilling av emballasje og etiketter foregår hos Honningcentralen A/L. Medlemsnummer i Norges Birøkterlag må oppgis ved bestilling.
 
3. Under lagets merke skal bare selges honning fra egen bigård. Honningen må tilfredsstille de krav som til enhver tid gjelder i henhold til lover og forskrifter.
 
4. Emballasjen skal være forsynt med Norges Birøkterlags etikett og med merke påstemplet produsentens medlemsnummer i laget. Lagets etiketter må ikke brukes på annen emballasje enn den som er godkjent av Norges Birøkterlag. Det er tillatt å påføre emballasjen egen etikett som opplyser hva slags honningtype det dreier seg om. Denne etiketten skal godkjennes av Norges Birøkterlag. Det er ikke lov å reklamere for særinteresser på eller i forbindelse med etiketten og emballasje ved salg.
 
5. Ved salg må den noteringspris som til enhver tid gjelder, overholdes. På forlangende er produsenten forpliktet til å oppgi for Norges Birøkterlag hvem honningen er solgt til.
 
6. Norges Birøkterlag har rett til på forlangende å få tilsendt prøver på det emballerte partiet honning som frambys til salg. Utgiftene til forsendelse betales av produsenten.
 
7. Det er forbudt å overdra salgsemballasje og etiketter til andre enn de som er medlem av Norges Birøkterlag.