Pollinering

Alle blomsterplanter trenger å bli pollinerit for å formere seg. Noen planter er selvfertile og kan bruke sitt eget pollen. Andre planter er selvsterile, og må ha pollen fra andre planter med annet genom for å sette frø.

For å overføre pollen får plantene hjelp av vind, vann, fugler og insekter. Innafor landbruket er vind og insekter de vanligste pollineringsformene. Jo høyere grad av selvsterilitet hos planten, jo høyere blir betydningen av bienes tilstedeværelse under blomstringen.

Resultatet av biepollineringen (og innsektspollinering) vil variere etter værforhold, sortstyper, hvor stort område som skal pollineres og beliggenhet. I tillegg er det avgjørdende om det er andre konkurrerende vekster i nærheten som er mer attraktive for biene.

Jo mer man fjerner seg fra naturlige betingelser for eksempel ved dyrking av store arealer med monokulturer, som krever pollinering, desto større blir behovet for aktivt å bruke pollinerende insekter.

I frukt- og bærdyrkingen blir ikke fullgod pollinering bare et spørsmål om avlingens størrelse, men også i like stor grad et spørsmål om avlingens kvalitet og dermed gårdbrukerens inntekt.