Sykdom og skader > Bjørneskader

Bjørneskader

I Norge har man hatt en del bjørneskader på bikuber, spesielt i Hedmark fylke, men også andre steder hvor bjørnen treffer på bikuber kan det fra tid til annen oppstå skader.

 Bjørn er i utgangspunktet interessert i både yngel og honning. Dette er næringsrik kost som bjørnen setter pris. For å forebygge bjørneskader anbefaler vi å bruke elektriske gjerder. Hedmark fylkesbirøkterlag har hatt et forsøk gående med rovdyrsikre gjerder og ingen skadetilfeller er rapportert på bigårder beskyttet med denne gjerdetypen. Også elektriske lettgjerder kan gi god beskyttelse såfremt de er riktig satt opp og gjerdet er godt jordet. Det er per i dag ingen erstatningsordning for bikuber som blir ødelagt av bjørn, men Norges Birøkterlag arbeider for at bikuber som blir ødelagt av bjørn skal kunne erstattes på lik linje som sau og storfe på beite.

Dersom du får bjørneskade er det viktig at du varlser Statens naturoppsyn. Nærmeste lokalkontor finner du en liste over her: